Acasa

Reguli de comportare in caz de furtuna sau tornada

Având în vedere avertizările de Cod Galben și Cod Portocaliu de vijelii și vânt puternic, recomandăm cetățenilor din județele vizate ca pe timpul manifestării fenomenelor să se adăpostească în locuințe sau alte spații care le asigură protecția și să deconecteze aparatura casnică. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci sau stâlpi de electricitate. În scopul prevenirii efectelor negative provocate de instabilitatea atmosferică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova…

Mai mult...

Anunt privind ocuparea postului de director

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești organizează concurs în conformitate cu Legea 111/ 2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru ocuparea postului de Director . Condiții de participare la concurs Candidații care doresc să participe la concurs, trebuie: a) să aibă cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România; b) să cunoască limba română (vorbit și scris); c) să aibă capacitate deplină de exercițiu; d) să aibă o stare de sănătate…

Mai mult...

Tarife achizitionare si montaj repartitoare costuri incalzire si servicii de repartizare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire. Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA Tarif serviciu de repartizare a costurilor: 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati; 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari; 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate. * Manopera de instalare…

Mai mult...

concurs interscolar Scoala Reciclarii – prezent si viitor verde

Primăria Municipiului Ploiești a lansat miercuri, 15 martie 2017, concursul interșcolar „Școala Reciclării – prezent și viitor verde”. Elevii unităților de învățământ participante vor primi informații privind gestiunea integrată a deșeurilor. Se vor detalia informații despre colectarea selectivă a deșeurilor, transportul și valorificarea deșeurilor, respectiv depozitarea finală. În cadrul activităților din anii anteriori (2014-2016) s-au implicat mai mult de 100 cadre didactice din 35 unități de învățământ (inclusiv Școala Specială nr. 2 și Palatul Copiilor), pentru ca informațiile să ajungă la peste 10000 elevi școlarizați în respectivele unități…

Mai mult...

Harti de zgomot - 2013

Directiva 2002/49/EC transpusa in legislatia romaneasca prin HG 321 din 14.04.2005 de evaluare si administrare a zgomotului ambiental este deja in vigoare si prevede crearea de harti acustice (harti de zgomot) la fiecare 5 ani. Monitorizarea permanenta a zgomotului in orase acopera:- zonele industriale- siturile in constructii- strazile principale- caile ferate principale- stadioanele, zonele expozitionale si de concerteSe utilizeaza atunci cand exista impuse de catre autoritati limite stricte ale nivelului zgomotului. Monitorizarea permanenta poate da indicatii cu privire la tendinta nivelului de zgomot si poate ajuta la crearea…

Mai mult...

Eliberare avize

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 476/20.12.2012, incepand cu data de 21.01.2013, R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Protectia Mediului, va elibera Avizul privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti. Actele necesare pentru emiterea Avizului se regasesc in atasament. Lista avizelor emise de Biroul Protectia Mediului din cadrul R.A.S.P. Ploiesti.

Mai mult...

Anunt privind ocuparea postului de director

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești organizează concurs în conformitate cu Legea 111/ 2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru ocuparea postului de Director .

 

Condiții de participare la concurs

Candidații care doresc să participe la concurs, trebuie:

a)      să aibă cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b)      să cunoască limba română (vorbit și scris);

c)      să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d)      să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;

e)      să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

f)       să nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcție de conducere din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau societati comerciale private in ultimii 7 ani;

g)      să nu dețină funcții de conducere într-un partid politic;

h)      să nu se afle în conflict de interese care să îl/ o facă incompatibil(ă) cu funcția pentru care candidează;

i)        să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

j)        să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

k)      să aibă experiență în management sau în activitate de conducere a unor instituții și întreprinderi publice sau societăți comerciale din sectorul privat de minim 3 ani.

 

Concursul pentru ocuparea postului de Director se va desfășura după cum urmează :

A. Depunerea, evaluarea și selecția dosarelor de candidatură

Dosarele candidaților care aplică pentru postul de Director trebuie să conțină:

a)      OPIS documente;

b)      Cerere de înscriere;

c)      Copia actului de identitate;

d)      Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele din actele depuse este diferit de cel din actul de identitate;

e)      Copia diplomei de licență, masterat;

f)       Curriculum Vitae, conform modelului european in care sa mentioneze si adresa de email

g)      Copii ale documentelor care atestă experiența cerută (carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților, contract de mandat/ management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.);

h)      Cazierul judiciar;

i)        Adeverință medicală si aviz psihologic;

j)        Declarație de intenție conform prevederilor cap. 2 din Anexa 1D din HG 722/2016;

k)      Formulare:

 • Declarația pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;
 • Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
 • Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Declarația de interese.

 

Această etapă este eliminatorie.

Organizarea și derularea acestei etape este integral responsabilitatea Comisiei de recrutare, selecție dosare din cadrul RASP Ploiești.

Candidații ale căror dosare au fost admise vor fi nominalizați pe lista elaborată și submisă Comitetului de nominalizare și renumerare din cadrul Consiliului de Administrație al RASP.

Fiecărui candidat i se va comunica dacă în urma evaluării dosarului a fost selectat.

 

Pentru participarea la procesul de selecție pentru funcția de Director al RASP Ploiești candidații trebuie să depună un dosar de candidatură care să conțină documentele menționate la punctul A. Formularele de la punctul A (cererea de înscriere, declarația pe proprie răspundere, acordul cu privire la obținerea de date, declarație de interese) pot fi descărcate în formă editabilă de la adresa virtuală a instituției http://www.rasp.ro și salvate cu numele candidatului.

Documentele prevăzute la punctele c) – e) din cuprinsul dosarului, trebuie să poarte inscripția “conform cu originalul” și semnătura candidatului, documentele originale furnizate la cerere.

Declarațiile de intenție, redactate conform H.G. 722/ 2016 vor fi depuse în plic sigilat, pe care se va scrie numele candidatului și mențiunea “A nu se deschide până la data selecției finale”. Acest plic va fi introdus în plicul în care se va depune întregul dosar. Declarațiile de intenție ale candidaților ale căror dosare vor fi respinse, sau a căror candidatură va fi respinsă în etapa de selecție inițială vor fi returnate acestora sigilate. Se vor deschide doar declarațiile de intenție ale candidaților declarați admiși la sfârșitul etapei de selecție inițială.

Dosarele vor fi depuse în perioada 30.08.2017 – 29.09.2017, la sediul RASP, din Ploiești,

Str. Piața Victoriei, nr. 17, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 -16;00 (L-J) și 08:00-14:00 (V), în plic închis sau prin poștă la adresa RASP Ploiești și prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pe plic se vor menționa: “Candidatură pentru postul de Director al RASP/ Nume și prenume candidat/. A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformității administrative a dosarelor și eligibilității candidaților”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul: “Candidatură D_RASP/ Nume_Prenume_”

 

B. Selecția inițială

Această etapă constă în:

 1. Evaluarea candidatului de către Comitetul de nominalizare și renumerare, pe baza unui Proiect, pe o temă dată.
 2. Interviu de selecție inițială

În cadrul acestei etape se evaluează competențele generale ale candidaților pentru postul de Director al RASP.

 

Competențe generale evaluate pentru postul de Director :

 1. Capacitatea de monitorizare și control;
 2. Capacitatea de a gestiona situațiile de criză;
 3. Capacitatea de a gestiona schimbarea;
 4. Capacitatea de a comunica în scris și oral la nivelul cerințelor funcției;
 5. Capacitatea de a reprezenta regia cu succes în diferite medii;
 6. Capacitatea de planificare;
 7. Capacitatea de a gestiona procese, organizare;
 8. Capacitatea de leadership ( conducere);
 9. Capaciatatea de a gestiona climatul social și dialogul social;
 10. Gestionarea costurilor;
 11. Abilitați sociale și tehnici de negociere;
 12. Identificarea și gestionarea talentelor;

Această etapă este eliminatorie.

Organizarea și derularea acestei etape este integral responsabilitate Comitetului de nominalizare și renumerare, care va submite Consiliului de Administrație lista scurtă cu maxim 5 propuneri.

Programarea candidaților de pe lista lungă la interviu și probele de concurs se va face telefonic/ scris.

Fiecărui candidat i se va comunica rezultatul obținut.


C. Selecția finală

Această etapă constă în:

 1. Evaluarea declarației de intenție;
 2. Interviu de selecție finală.

În cadrul acestei etape se evaluează competențele profesionale specifice candidaților pentru postul de Director al RASP.

 

Competențe profesionale specifice evaluate pentru postul de Director :

 1. Capacitatea de a elabora strategii, planuri strategice și planuri de acțiune care să asigure îndeplinirea misiunii organizației, precum și de a asigura integrarea acestora în interiorul organizației;
 2. Capacitatea de a elabora și operaționaliza acțiuni și măsuri strategice de management referitoare la organizarea și maximizarea eficienței RASP Ploiești;
 3. Capacitatea de a identifica și operaționaliza soluții manageriale în vederea creșterii nivelului de performanța al RASP Ploiești;
 4. Capacitatea de identificare și implementare a măsurilor de optimizare a costurilor, cât și identificarea și atragerea de fonduri externe pentru RASP Ploiești;
 5. Capacitatea de identificare și operaționalizare măsuri privind creșterea profitului RASP Ploiești;
 6. Capacitatea de identificare și optimizare a măsurilor privind dialogul și climatul social;
 7. Capacitatea de a gestiona competent relația RASP Ploiești cu toți factorii interesați, privați sau publice, inclusiv cu societatea civilă;

Organizarea și derularea acestei etape este responsabilitatea Consiliului de Administrație al RASP Ploiești, care va evalua declarațiile de intenție, va derula și va puncta interviul de selecție finală și va decide asupra desemnării Directorului .

Programarea candidaților din lista scurtă la interviul de selecție finală se va face telefonic/ scris.

Rezultatul selecției finale va fi comunicat fiecărui candidat.

 Formulare:

Cerere de inscriere
Declaratie de interese
Declaratie pe propria raspundere

 

Program RASP

Program cu publicul

 • Registratura:
 •     Luni - Joi: 8:00-12:00, 13:00-16:30
 •     Vineri: 8:00-11:00, 12:00-14:00
 • Compartimente/Birouri/Servicii:
 •     Luni - Joi: 8:00-12:00, 13:00-16:30
 •     Vineri: 8:00-11:00, 12:00-14:00

 

Audiente:

 • Compartimente/Birouri/Servicii:
 •     Luni - Joi: 08:00-12:00, 13:00-16:30
 •     Vineri: 08:00-12:00
 • Director:
 •      Marti: 13:00-15:00
 • Director tehnic:
 •     Joi: 10:00-13:00

 

Punct colectare
D.E.E.E.-uri

  • Adresa:
  • Str. Ciprian Porumbescu FN, Ploiesti, Prahova
 • Program:
 •     - Luni, miercuri: 08:00 - 16:30
 •     - Marti, joi: 9:30 - 18:00
 •     - Vineri: 08:00 - 14:00

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice                150 lei fara TVA                 178,50 lei cu TVA*

- Persoane juridice             165 lei fara TVA                 196,35 lei cu TVA*

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice                   200 lei fara TVA                238,00 lei cu TVA*

- Persoane juridice                220 lei fara TVA                261,80 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 4/31.03.2016 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

 • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
 • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
 • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line